BlueBoard.cz
DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.09.2023 20:12:59 

Základní organizace Českého svazu chovatelů Rohatec

Zápis z členské schůze 1.6.2018

Přítomni :   dle prezenční listiny účast 75 % schůze byla usnášení schopná.

Omluveno:  6 členů

Pošta : výpis z účtu

Z jednání: Schůzi zahájil předseda a přivítal všechny přítomné. Pak popřál k narozeninám příteli Oldovi Domanskému. Potom se již postupovalo podle plánu práce, ten byl předložen a následně schválen. Byl přečten zápis z poslední výborové schůze. Jedním z hlavních bodů bylo seznámení a následné odsouhlasení příkazu o zveřejnění osobních údajů při naší chovatelské činnosti.
Dále nás předseda seznámil se zprávou z Okresní konference, která byla 7.4.2018, kde byl ustanovený nový okresní výbor. Jako předseda byl zvolen Jaroslav Bajer a místopředseda Miroslav  Vítek. Předseda nás také seznámil se závěrem Jihomoravského krajského z družení, kde se jednalo o přístupu okresu Hodonín a Břeclav do tohoto spolku. Oba okresy byly přijaty za členy se všemi právy a povinnostmi. Dále mělo být vylepení členských známek, ale toto bylo přeloženo na příští schůzi výboru. Předseda připomněl našemu správci webových stránek, aby doplnil aktuální údaje. Poděkoval př. Turečkovi a Uřičářovi za velmi pěkně odvedenou práci při výrobě laviček a natření vrat do areálu. Bylo přiděleno evidenční číslo průkazu - 17590 našemu novému členu př. Trnovcovi. Přišel mezi nás náš nový soused pan Stanislav Capita s žádostí o  možnosti provést napojení jeho nemovitosti na kanalizaci, která bude vybudována a jestli by ji mohl vést přes náš pozemek. Uvedl, že se bude jednat o průraz pod budovou a výkopem drážky pro odvodní trubky, a že po skončení prací vše uvede do původního stavu. Bylo dáno k hlasování a jeho žádosti bylo vyhověno všemi přítomnými. 
Byla zahájena diskuze. Př. Předínský podal návrh na zakoupení plechové zástěny za kamna (schváleno). Př. Tomšejová uvedla, že v kuchyňce protéká vodovodní kohoutek (př. Vítek zakoupí nový a nebo opraví stávající). Jednalo se o brigádě na dovoz palivového dřeva pro klubovnu s nejasným závěrem. Přítel Vlasák podal informaci ze zasedání na ÚV ČSCH v Praze oboru králíků. Uvedl, že se zatím neví, kde a za jakých podmínek bude uspořádána CVMK, protože zatím nebyla podepsána smlouva s výstavištěm v Olomouci. (všechno bylo dohodnuto, ale dva dny před podpisem to padlo). Takže se uvidí.
Schůzi ukončil předseda a následovalo malé pohoštění, které mám připravil př. Domanský.

 

Zapsal jednatel ZO př. Předinský Petr

Zápis z volební a členské schůze 24.2.2018.

Přítomni: dle prezenční listiny.
Hosté: zástupci SZCH v  Prietrži a starosta obce Rohatec, za OV př. Vlasák.
Omluveni: př. Kmenta Tadeáš (Mch), př. Čachotský, př. Opavský.
Pošta: faktura za vodu.

 Z jednání: Schůzi zahájil předseda př. Vítek a přivítal všechny přítomné. Minutou ticha jsme uctili památku našeho zemřelého člena př. Václava Škromacha. Potom jsme se již řídili podle programu naší schůze. Jednatel přečetl usnesení z výroční členské schůze z roku 2017. Dále byla navržena a posléze zvolena volební a návrhová komise ve složení: př. Vlasák, Grombiřík a Nezval (byla jednohlasně schválena). Tato se ujala své funkce a nadále řídila volby.
Př. Nezval jako předseda volební komise seznámil členy s navrženou kandidátkou do výboru ZO s navrhovaným členem do OV a s navrženými členy do OOK a KRK. 
Do výboru byli navrženi tito členi ZO. Př. Vítek, Opavský, Předínský, Tureček, Březovský, Stávek, Homola, Uřičář a Kmenta Patrik.
Do OV byl navržen př. Vítek.
Do OOK za králíky byli navrženi : př. Vlasák, Předínský, Kmenta. Za drůbež př. Stávek a za obor holubi př. Opavský. Do KRK byli navrženi: př. Jüstel, Grombiřík,a př. Nezval. Všichni navržení kandidáti byli jednomyslně zvoleni do svých funkcí. 
Dále jsme pokračovali velmi chutnou večeří, kterou nám připravila hospoda u Pagáča a následně vydaly naše členky př. Hanka Michenková a Jarka Tomšejová. Oběma děkujeme. Doufám, že všem chutnalo.
Po večeři následovala diskuze. Jako první  vystoupil předseda ZO z Prietrže, přednesl zdravici a popřál nám mnoho úspěchů v letošním roce. Jako další se přihlásil starosta obce a i ten nám přál hodně úspěchů v naší činnosti. Po vyslechnutí všech příspěvků od vedoucích oborů se podivil, proč s těmito výsledky naší práce neseznamujeme i občany Rohatce v Obecních novinách.       
Dále se do diskuze přihlásil př. Nezval a navrhl, abychom podpořili vstup do Krajského sdružení chovatelů Jihomoravského kraje. K této diskuzní otázce vystoupil i př. Vlasák a sdělil nám, že v případě vstupu by bylo nutné zaplatit vstupní poplatek ve výši 2600Kč. Návrh byl schválen a bude přednesen na Okresní schůzi předsedů v Hodoníně. Dále navrhl př. Nezval abychom se dohodli na pojištění našeho areálu. Toto bude tématem naší příští výborové schůzi. Pak již následovalo ukončení schůze, které provedl, jak již je zvykem př. Nezval, který popřál hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2018. Pokračovalo se v přátelském posezení.

                                                                                                Zapsal jednatel ZO př. Předínský Petr

 

Zápis z výroční členské schůze konané 11.3.2017

        Přítomni : dle prezenční listiny
        Omluveni :3 
        Neomluveni : 1

        Pošta : výpis z účtu.

        Z jednání:  Schůzi zahájil předseda přivítáním všech přítomných a zvláště starosty obce  Ing.Jarmila Adamce PhDr. Po přejezdu našich přátel ze slovenské Prietrže přivítal srdečně i je. Potom předal slovo místopředsedovi př. Štylárkovi, aby vedl další jednání výroční členské schůze. Ten předal slovo jednatelovi a ten přečetl usnesení z výroční členské schůze z roku 2016. 
Pokračovali jsme návrhem na členy návrhové komise, do které byli navrženi př. Vlasák a Tureček, kteří byli zvoleni všemi hlasy.
    Pokračovalo se přečtením programu schůze a následným jeho schválením opět všemi hlasy.
Dalším bodem byla podána žádost o přijetí nového člena ZO pana Trnovce Jana. Byl  všemi hlasy přijat a tak se stal právoplatným členem ZO Rohatec.
Jako další body schůze bylo přečteno hodnocení předsedy ZO př. Vítka s následným přečtením zpráv a hodnocení vedoucími všech oborů ZO.
    Pokladní zprávu přednesl pokladník ZO př. Tureček jako vždy velmi podrobnou a vyčerpávající.
Následovala zpráva Kontrolní a revizní komise, kterou přednesl předseda KRK př Jüstel.
Pokračovalo se předáním slova našim hostům. Jako první vystoupil předseda ZO Hodonína a člen Okresního výboru přítel Rosťa Bartošík a poděkoval za pozvání a krátce pohovořil a zhodnotil naši práci, kterou ohodnotil velmi kladně.
    Jako druhý se přihlásil starosta obce Ing. Adamec. Poděkoval nám za propagaci a reprezentaci naší obce a vyslovil obdiv nad tak velkými úspěchy, které jsme dosáhli v roce 2016. Též nám sdělil, že náš požadavek na finanční dotaci od obce je kladně vyřízen a již i podepsán a odeslán na náš účet.
Následovala přestávka v jednání v jejímž průběhu bylo podáno občerstvení, které připravila naše členka a hospodářka př. Tomšejová. Jarko děkujme bylo to opět velmi dobré, konec konců jako vždy. Díky patří taktéž manželkám našich chovatelů paní Březovské a Stávkové,  které nám pohoštění nachystaly a roznesly.
Po přestávce předseda podal informaci a seznámil nás s pozvánkou na Slavnostní  výročí  k 60ti letému založení chovatelství do Prahy. Bylo nutno na tuto akci zvolit tři delegáty z našich řad. Byli navrženi př. Vlasák, Opavský a př. Stávek. Bylo dáno ke schválení členské schůzi. Hlasování proběhlo veřejně a o každém delegátu zvlášť. Pro př. Vlasáka pro bylo 9 – proti 3 – nehlasovalo 8 členů. Pro př. Opavského všichni pro. Pro př. Stávka opět všichni pro.
    Dalším bodem byla diskuze. 1.) př. Nezval informace o výstavě v Brně, na které vyzval jako soukromá osoba vedení výstavy, aby tato výstava byla více propagována a aby se jí dal daleko významnější rámec. 2.) Př. Vlasák seznámil přítomné ze zasedání ÚV ČSCH v Čáslavi, na které byli podány nové návrhy nového Vzorníku plemen králíků. 3.) Př. Tureček podal návrh, ve kterém vyzval členskou schůzi, aby bylo dáno do usnesení, že 50 % finančních nákladů by mělo být propláceno téže za účast při reprezentaci a výstavy v družební obci Prítrž, pokud se účastní alespoň 4 členové ZO. Toto bylo dáno k hlasování a bylo schváleno.     Člen návrhové komise př. př. Tureček přečetl návrh na usnesení a toto bylo dáno ke schválení výroční členské schůzi.
    Za přítomnosti 20 členů ZO což je 83,3 % bylo usnesení schváleno.
    Závěr naší schůze pronesl nejstarší člen přítel Leoš Nezval, který poděkoval všem za dobře odvedenou práci v roce 2016 a popřál nám, aby se dařilo v letošním roce tak jako loni.

 

                                                                                    Zapsal jednatel ZO př. Předínský Petr

 

Zápis z VČS ZO ROHATEC konané 19.3.2016

 

        Schůzi zahájil předseda spolku a přivítal všechny přítomné členy. Zvláště přivítal naše hosty kterými byli starosta obce pan Ing. Adamece a taky zástupce naší zpřátelené organizace ze ZSCH z Prietrže.

        Následovalo přečtení usnesení z minulé VČS. Potom proběhla volba návrhové komise, do které byli zvoleni př. Nezval a Tureček. Návrh byl jednohlasně schválen. Potom již předseda př.Vítek přečetl zprávu a zhodnotil uplynulý rok 2015. Pokračovalo se podle plánu práce. Byly přečteny zprávy jednotlivých vedoucích oborů, zpráva pokladní i zpráva revizní komise.

        Před podáním večeře pronesl starosta obce Ing. Adamec svoji zdravici, na které i on hodnotil naši organizaci a toto hodnocení bylo velmi kladné. Vyzvedl zásluhy ZO o propagaci dobrého jména obce a také nás seznámil se záměrem obce o vybudování kanalizace a silnice kolem naší klubovny. Má být ve druhé dekádě roku 2016. Pak již následovala večeře. Ta byla tak, jak již tradičně, velmi chutná a proto se patří poděkovat naší člence, přítelkyni Tomšejové za toto pohoštění. Jarko díky.

        Po večeři jsme pokračovali v naší schůzi a byl pečten plán práce na rok 2016, který byl schválen všemi hlasy. Pokračovali jsme diskuzí. Do které se jako první přihlásil př. Stávek a oznámil členům že má doma vakcinu, jak na králičí mok, tak i na myxomatózu a podle zájmu budou aplikovány u chovatelů. Druhým diskutujícím byl př.Předínský, který podal informaci o objednávce výstavních klecí pro holubi (jedná se o doobjednání 15 ks klecí v roce 2016). Pozval všechny přítomné členy ZO na oslavu svých narozenin do místní hospody u Pagáča. Přítel Opavský nás informoval o situaci s odprodejem starých klecí pro holubi do Strážnice a do Velké nad Veličkou za 250 korun jedna 5ti klec. Přítel Vítek oznámil že po dlouhé době byla Okresní výstava v Hodoníně zkrácena ze 4 dnů na 3 dny. Toto jsme všichni přivítali s povděkem. Do diskuze se zapojil i předseda Ing. Ivan Priekopa z Prietrže a zhodnotil naše vzájemné vztahy a činnost v oblasti chovatelství. Pak byla diskuze ukončena.

        Následovalo přečtení návrhu na usnesení. Ten byl jednohlasně schválen. Tak bylo přečteno Usnesení za rok 2016. Tak jak je již zvykem ukončením naší VČS byl pověřen nejstarší náš člen př. Nezval. Ten poděkoval všem za vzornou práci, kterou odvádíme po celý rok a popřál nám hodně zdraví a úspěchů v letošním roce 2016.

 

 

                                                        Zapsal jednatel ZO př. Předínský Petr

Výroční členská schůze dne 21.2.2015     

 

Účast podle prezenční listiny. Naši výroční členskou schůzi zahájil předseda př. Vítek a přivítal všechny členy a také pozvané hosty. Jednalo se o starostu obce pana PhDr. Jarmil Adamce a naše slovenské přátele pana Marka Iskru a pana Ivana Prekopu.

Před samotným zahájením jsme drželi minutu ticha za zemřelého chovatele př. Pavla Brabce. Potom se opět ujal slova předseda a seznámil nás s programem který bude následovat. Jako první bod bylo předání ocenění členů od ÚV ČSCH   v Praze jednalo se o tyto členy.

Bronzové odznaky a diplomy obdrželi př.Uřičář Josef, Kmenta Patrik, Grombiřík Lubomír. Dále byli oceněni stříbrnými odznaky př. Domanský Oldřich, Křen Stanislav, Předínský Petr a Zemčík František. Zlatý odznak za zásluhy o chovatelství získal př. Březovský František. Dále byli oceněni čestným uznáním ÚV ČSCH v Praze za chovatelství př. Opavský Josef, Stávek František, Škromach Václav a Nezval Leoš. Také naše základní organizace byla oceněna Čestnou vlajkou za Zásluhy o chovatelství. Po předání těchto ocenění jsme se již drželi programu naší schůze. Jako první bod bylo navržení návrhové komise. Do této byli navrženi a posléze i zvoleni př. Březovský a př. Vlasák. Byly přečteny všechny zprávy jednotlivých odborů, zpráva pokladní, zpráva předsedy a zpráva revizní o které se hlasovalo. Tato zpráva byla jednohlasně odsouhlasena. Po vyčerpání první poloviny byla podána večeře kterou velmi chutně připravila naše hospodářka př. Jarmila Tomšejová. S roznášením a obsluhou jí pomáhali manželky našich členů paní Březovská a paní Vítkova všem patří naše velké poděkování.

Po přestávce byl členské schůzi  předložen plán práce na rok 2015. S plánem všichni souhlasili a taky v hlasování schválili. Následovala diskuze.

Jako první vystoupil starosta obce a poděkoval všem našim členům za vzornou reprezentaci obce a popřál nám hodně zdraví a chovatelských úspěchů.

Po něm vystoupil př. Škromach s oznámení že bude končit s postem registrátora a že je zapotřebí, aby se někdo zaučil na jeho místo. Přihlásil se př. Štylárek Mira.

Jako další vystoupil př. Vítek a poděkoval Patriku Kmentovi za vzorné vedení Webové stránky naší organizace.

Dalším přihlášeným  byl př. Předínský s obeznámením, jak probíhá koupě výstavních klecí pro holubi a jako další bod návrh n a rekonstrukci stávající dřevárny.

Další v diskuzi vystoupil předseda ZO v Prietrži př. Marek Iskra  poděkoval nám za pozvání na naši schůzi a vyslovil přání aby naše družba nadále pokračovala a stále více se prohlubovala Dále popřál mnoho úspěch v životě i v chovatelství.

Přítel Vlasák nám předal omluvu předsedy OV ČSCH v Hodoníně za jeho ne účast (z důvodu nemoci). Potom diskutoval na téma posuzování zvířat konkrétně králíků které by mělo být více objektivní neboť nadhodnocování je někdy víc na škodu než k užitku ať již se jedná o zvíře nebo o chovatele, Předal nám návrh nových stanov aby se členi mohli k těmto vyjádřit.

Přítel Nezval diskutoval na téma Evropská výstava v Métách. Podal nám informaci jak se postupovalo v minulosti a co všechno se muselo pro to udělat. Upozornil na to že na začátku výroční schůze má být přečteno usnesení z předcházející výroční schůze.

Diskuze skončila . Po ukončení následovalo přečtení návrhu na usnesení přednesl ho př. Vlasák. Tento návrh byl jednohlasně schválen 20 členy organizace . 

Čtyři byli omluveni. Závěr Výroční členské schůze již tradičně byl svěřen nejstaršímu členovi kterým je přítel Leoš Nezval. Poděkoval všem za práci kterou odvádíme pro naši Základní organizaci .Ohodnotil zdárný průběh výroční členské schůze a popřál  ať se nám daří v soukromém i chovatelském životě.

 

 

                                        Zapsal v Rohatci dne 21.2.2015 jednatel Předínský Petr.

Zápis z výroční členské schůze konané dne 22.2.2014

Přítomni : dle prezenční listiny

Omluveni : př. Opavský

 

Z jednání: předseda př. Vítek přivítal všechny přítomné členy naší organizace ,

starostu Rohatce Mgr. Miroslava Králíka a delegaci našich přátel ze Slovenské Prietrže.

Následovala volba návrhové  komise do které byli navrženi př. Vlasák za Okresní výbor a př. Tureček za výbor základní organizace. Oba navrženi byli jednohlasně zvoleni a ujali se své práce.

Po tom již následovala zpráva předsedy ZO za rok 2013 po jejím přečtení ji následovali zprávy vedoucích jednotlivých chovatelských oborů.     

Za obor králíků př. Březovský.

Za obor drůbeže př. Stávek.

Za obor holub přečetl zprávu př. Nezval. Přítel Opavský byl omluven.

Za obor exoty př. Homola.

Následovala obsáhlá zpráva pokladníka základní organizace př. Turečka.

Po ní přečetl zprávu revizní př. Jüstel.

Tím byla ukončena první půlka našeho jednání. Následovalo podání občerstvení které jak je již tradice připravila naše členka př. Tomšejová. Všem náramně chutnalo a patří za to velké poděkování. S roznáškou a následným servisek jí velmi pomohly manželky našich členů jmenovitě paní Březovská a paní Vítkova.

Potom se z pracovních důvodů že musí odejít přihlásil starosta obce Mgr. Králík. Poděkoval nám za vzornou reprezentaci jak samotného chvatelství tak reprezentaci obce. Sdělil nám že finanční podpora 20 000 kč na veterinu od obce nám byla schválena i s účelovou půjčkou 30 000kč na zakoupení nových výstavních klecí pro drůbež. Krátce pohovořil i o výhledu a plánu investic obce Rohatec na vybudování hřiště u základní školy a rekonstrukce staré školy.

Následovalo přečtení plánu práce ZO na rok 2014. Po přečtení byla otevřena diskuze.

 Před zahájením diskuze vystoupil vedoucí delegace z Prítrže a poděkoval za pozvání na naši výroční schůzi od všech jejich členů.

Jako první se přihlásil př. Čachotský a diskutoval na téma posunutí termínu naší výstavy o jeden týden z důvodu konání burzy v Hodoníně že by byla možnost větší návštěvnosti.

Druhým diskutujícím byl př. Tureček ten nás seznámil s průměrným věkem základny který je 62.3 roku. Nejstarším členem je př. Nezval a nejmladším př.Kmenta. Jsme dá se říct dosti stará (věkově) základna ale naše výsledky práce jsou stále na vysoké úrovni.

Jako další vystoupil př. Vlasák který poděkoval za naši práci od předsedy Okresního výboru př. Bajera který byl služebně v Praze.

Dalším byl př. Nezval a měl dotaz na místopředsedu okresu př. Vlasáka proč se ve stejném termínu konala výstava  Přerov a Břeclav. Jako další příspěvek byl vznese dotaz ohledně hodnocení holubů na výstavách německým způsobem a proč se nepokračuje podle českého vzorníku.

Potom předseda diskutoval na téma udělování ocenění členů za jejich dlouholetou práci v chovatelství.

Na dotaz př. Vlasáka ohledně registračních poplatků bylo sděleno že tyto se nebudou měnit.

Potom byla diskuze ukončena a byl přečten návrh na usnesení přečetl člen návrhové komise př. Tureček. K návrhu nebyli žádné připomínky tak proběhlo hlasování o jeho přijetí . Návrh byl jednohlasně přijat. Byla 99%  účast tak schůze byla usnášení schopna.

Naši schůzi ukončil jak již bývá zvykem nejstarší člen a to př. Nezval. Krátce se zmínil o historii chovatelství v Rohatci a poděkoval všem za práci kterou odvádí nejen na výstavách se svými zvířaty ale i v starosti o areál a příkladnou reprezentaci. Závěrem nám popřál hodně zdraví a chovatelských úspěchů.

 

 

                                                    Zapsal jednatel ZO Předínský Petr.

Zápis z výroční členské schůze konané dne 15.2.2013

 

     Schůze byla zahájena minutou  ticha za našeho zemřelého přítele Jana Tomšeje.

     Potom už následovala Výroční členská schůze na které předseda přivítal všechny hosty a naše chovatele. Zvláště byl přivítán starosta obce Mgr. Králík Miroslav a místostarostka paní Lenka Hostýnková. Taky přivítal hosty ze spřátelené organizace ze slovenské Prietže. Schůze se nadále řídila programem který byl předložen a jednohlasně schválen  všemi přítomnými.

     Následovala volba návrhové komise do které byli navrženi za výbor ZO př. Škromach a z pléna př. Vlasák. Do  mandátní a volební komise  byli navrženi př. Nezval a př.Březovský. Obě komise byli schváleny. Následovala zpráva předsedy ZO př. Vítka která zhodnotila výsledky práce za uplynulí chovatelský rok. Potom již následovali zprávy všech vedoucích oborů. Všechny byli vyčerpávající ve svém oboru. Následovala zpráva pokladní, a tak jako každým rokem perfektně a dopodrobna zpracovaná našim pokladníkem. Po jejím přednesení následovala zpráva revizní komise. Ta konstatovala, že kontrola všech faktur a pokladních dokladů byla v pořádku a bez závad.

     A protože je letošní rok volební dále následovalo představení navržených kandidátů do výboru Základní organizace. Jmenovitě to byli tito členi. Př. Vítek, Štylárek, Předínský, Březovský, Stávek, Opavský, Homola, Tureček, Brabec, Tomšejová, Škromach . Do revizní komise byli navrženi př. Jüstel, Grombiřík a  Nezval. Výroční členská schůze se dohodla že volby budou veřejné a hlasování proběhne společně o všech kandidátech najednou, mimo volby do KRK, ta proběhla samostatně. Obě dvě volby byli výroční členskou schůzí jednohlasně schváleny. Po provedených volbách byl přednesen návrh na plán práce pro rok 2013, který byl bez dalších dodatků taky schválen.

     Pokračovalo se Diskuzí. Jako první vystoupil starosta obce Mgr. Králík který poděkoval za naši práci a reprezentaci obce a popřál nám mnoho dalších úspěchů v chovatelské činnosti. Následovala ho taky místostarostka paní Lenka Hostýnková, která nám taky popřála hodně zdařilých výstav a krásných zážitků při naší chovatelské činnosti. Starosta obce nám udělal radost oznámením, že dotaci z obce nám OÚ Rohatec navýšil o dalších pěkných 5000kč. V dalším diskuzním příspěvku se přihlásil člen SZCH ZO Príetrž, přítel Ivan Priekopa. Poděkoval za pozvání a popřál hodně chovatelských úspěchů a vyslovil přání o další spolupráci mezi našimi organizacemi. Oznámil nám, že termín jejich výstavy je stanoven na 7.8.2013. Jako další diskutoval př. Škromach se svou připomínkou o nákupu vakcíny na mixomatózu. Na jeho dotaz mu odpověděl př Březovský, že je již zajištěna u slečny MVDr. Vičarové. Místopředseda OO Čsch Hodonín a náš člen př. Vlasák za Předsedu př. Bajera poděkoval za pozvání na naši schůzi a podal nám informace o soutěžích mezi okresy Senica a Hodonín. O úvaze uspořádat výstavu pro Moravu a Slezsko, mladých králíků a drůbeže v Litovli. O tomto návrhu se sice bude jednat až na celostátní konferenci v Praze. Po jeho příspěvku se již nikdo do diskuze nepřihlásil a tak byla ukončena.

     Následovalo přečtení návrhu na usnesení Výroční členské schůze, ke kterému nebylo ze strany členské základny žádných připomínek. Tak se přistoupilo k hlasování.  Hlasování proběhlo jednomyslně a bylo schváleno.

     Naši výroční schůzi ukončil nejstarší člen př. Leoš Nezval. Poděkoval za odvedenou práci a s přáním další spolupráce všech odborů v organizaci schůzi ukončil.

     Následovalo pohoštění, které připravila naše hospodářka Jarka Tomšejová, a nutno podotknout, že bylo velmi dobré a všichni si moc pochutnali. Za tuto její práci je jí potřeba poděkovat. Následovala volná zábava až do pozdních večerních hodin.

 

 

                                                         Zápis provedl jednatel ZO

                                                                 Petr Předínský

 

 

 

 

Zápis z výroční členské schůze ze dne 3.3.2012.

 
        Schůzi zahájil předseda př. Miroslav Vítek a přivítal všechny přítomné členy naší organizace a hosty. Po přivítání byl předložen návrh na složení návrhové a volební komise (jelikož se v tomto roce konají volby nového výboru). Tento návrh byl jednohlasně odsouhlasen. Do komise byli zvoleni př. Škromach a př. Vlasák. Potom byl předložen návrh na program VČS který byl taky jednohlasně schválen.
        Následovala zpráva předsedy za uplynulý rok 2011. Tato byla obsáhlá vyčerpávající a taky kritická. Potom byli vyzváni všichni vedoucí oborů, aby přečetli své zprávy. Za nepřítomného př. Březovského přečetl jeho obsažnou zprávu jednatel ZO př. Předínský. Následovalo seznámení se zprávami od zbylých vedoucích oborů. I tyto byli obsažné a věcné. Následovala zpráva pokladníka př. Turečka o stavu našich finančních prostředků a stavu inventáře. Po něm byla přečtena zpráva předsedy revizní komise př. Nezvala která neshledala žádné nedostatky v hospodaření za rok 2011. Před občerstvením pak byla členské základně navržena kandidátka na složení nového výboru aby si ji mohly v klidu promyslet a byla podaná večeře. 
        Po večeři se opět ujal slova předseda př. Vítek a oznámil ukončení činnosti starého výboru Základní organizace. Byla znova přečtena kandidátka, ke které nebylo ze strany členské základny námitek. Do výboru byli navrženi tito členové naší ZO: Př. Vítek, Štylárek, Předínský, Tureček, Březovský, Stávek, Opavský, Homola, Škromach, Nezval, Tomšejová, Brabec, Grombiřík a Jüstel. Bylo rozhodnuto, že volba bude provedena společně všech navržených kandidátů. Tito navržení byli VČS jednohlasně zvoleni do nového výboru. Zároveň nově zvolený výbor se rozhodl, že z důvodu stejného složení budou jeho členové pracovat ve stejných funkcích, jako tomu bylo doposud. Pak nově zvolený předseda poděkoval za celý zvolený výbor za projevenou důvěru. Zrovna se ujal slova a předložil VČS návrh na plán práce pro rok 2012, o kterém nechal hlasovat. Plán práce byl schválen jednohlasně.                        
       Následovala diskuze. Jako první vystoupil jednatel př. Předínský a ještě jednou poděkoval všem za práci v roce 2011, seznámil přítomné se stavem žádosti o dotaci z JMK, a zároveň poděkoval naší člence př. Tomšejové za přípravu občerstvení (jako každoročně velmi dobrého).
       Následovalo vystoupení př. Marka Iskry ze SZCH Prietrž který poděkoval za pozvání a pohovořil o další možné spolupráci mezi našimi organizacemi. Př. Vítek  požádal  všechny o maximální pomoc při vybudování přístřešku na posuzování. 
       Do diskuze se již nikdo nepřihlásil tak byla ukončena. Následovalo přečtení návrhu na usnesení a jeho schválení. Bylo jednohlasně odsouhlaseno a schváleno. Závěr naší VČS již tradičně byl svěřen nejstaršímu našemu členu př. Jendovi Tomšejovi, který naši schůzi ukončil velmi pěknými slovy.
 
 
 
 
 

Zápis z výroční členské schůze ze dne 5. března 2011

přítomni: dle prezenční listiny

nepřítomni: př. Zemčík, př. Jüstel, ml. Chovatel Tomáš Štylárek.

Omluveni: př. Opavský, př. Hodáňová.


Předseda ZO přivítal všechny přítomné na naší výroční schůzi a předal slovo jednatelu ZO př. Předínskému.
Jednatel taky přivítal přítomné a omluvil jak členy tak i starostu OÚ Rohatce který musel řešit mimořádnou událost v obci.
Potom již byl přečten návrh na program výroční členské schůze který byl přítomnými jednohlasně přijat. Následovala volba návrhové komise ve složení př. Vlasák (za OV a př. Nezval za ZO ) i tento návrh byl jednohlasně schválen. Po tomto již následoval samotný program schůze.
Předseda přečetl zprávu za uplynulí chovatelský rok 2010. Jeho zpráva byla velmi obsažná a k danému tématu i vyčerpávající.
Pak se již ujali slova jednotliví vedoucí a seznámili nás se svými zprávami. Jako první podal zprávu vedoucí oboru chovu králíků, př. Březovský. Jeho zpráva byla obsažná. Následovala zpráva vedoucího oboru drůbeže př. Stávka i on měl dobře zprávu připravenu. Za omluveného vedoucího oboru holubů př. Opavského přečetl zprávu př. Nezval a podal vyčerpávající zprávu o tomto oboru. Následovala zpráva z oboru exotů kterou podal její vedoucí př. Homola. Pokladní zprávu přednesl př. Tureček a jak jsme už zvyklí jeho zpráva byla velmi podrobná a dobře připravená. Následovala zpráva revizní komise a tuto přečetl vedoucí revizní komise př. Nezval i on měl zprávu dobře připravenu. Po ukončení tohoto bloku zpráv jsme přistoupili k dalšímu bodu schůze a přítomni byli seznámeni s návrhem plánu práce ZO na chovatelský rok 2011.Plán byl jednohlasně odsouhlasen a přijat.
Poté následovala přestávka ve které byla podávána večeře na které jsme si pochutnali hlavně zásluhou naší hospodářky př. Tomšejové a její pomocnicím paní Březovské a paní Vítkové. Za což jsme jim náležitě vyslovili pochvalu a poděkování.
Po večeři následovalo předání upomínkových plaket k 70tiletému výročí vzniku ZO v Rohatci. K tomuto bodu se ještě vrátím v průběhu diskuze. Následoval další bod a to byla diskuze.
Jako první vystoupil př. Tureček a vyzval výbor k upřesnění proplácení 50% proplácení nákladů na dopravu zvířat na výstavy vyššího stupně a to aby tato položka byla proplacena až o počtu čtyř členů kteří na výstavě vystavují. 
Jako druhý vystoupil př. Nezval s tím že částka 200kč na nečlena který se bude chtít účastnit oslavy 70ti let výročí je dosti vysoká. Byla podána doplňující odpověď.
Př. Předinský seznámil přítomné že poslal k výročí oslavy založení ZO do časopisu Chovatel přání.
Př. Grombiřík chtěl vědět jak je to s finanční dotací od obecního úřadu. Bylo odpovězeno jednatelem.
Př. Vlasák požádal výroční schůzi o možnosti uspořádání expozice Činčil malých při místní výstavě. Bylo schváleno. Dále vyzval chovatele aby podpořili výstavu Slovácká samců jelikož tato upadá rok od roku je na ní vystavováno čím dál méně zvířat. Př. Vlasák informoval přítomné že v roce 2012 bude v Hodoníně uspořádána celostátní chovatelská výstava K,D,H. Dále vyzval rohatecké chovatele holubů aby podali výsledky do soutěže jednotlivců ZO. Odpovídal př. Nezval že OOK a její vedoucí ještě nemají zpracovány žádné průběžné výsledky.
Tímto byla diskuze ukončena .Následovalo přečtení návrhu usnesení a schválení podané návrhovou komisí tuto podal vedoucí návrhové komise př. Vlasák. Usnesení bylo jednohlasně schváleno.
Schůzi ukončil předseda př. Vítek popřáním mnoha chovatelských úspěchů v tomto roce. 

Zapsal jednatel ZO př. Předínský.

Zpráva o činnosti ZO ČSCH Rohatec za rok 2010

     Vážení přátelé, vážení hosté, 

             dovolte mě abych Vás přivítal na naší výroční členské schůzi. Naše činnost v roce 2010 začala tak též výroční členskou schůzí která se konala 6. března 2010. A potom již následovali na naší klubovně další akce . Byly zde aktivy Okresní odborné komise chovatelů králíků, vyhodnocení chovatelů králíků a drůbeže, aktiv chovatelů drůbeže, aktiv chovatelů holubů.

     V dubnu se dva naši mladí chovatelé jmenovitě Patrik Kmenta a Tomáš Štylárek z účastnili okresního kola MCH v Kyjově, kde se Patrik umístil na prvním místě v oboru králík a exotické a okrasné ptactvo, Tomáš se umístil na druhém až pátém místě (byl stejný počet bodů), za svůj výkon oba získali putovní pohár. Tímto umístěním se Patrik nominoval do celostátního kola , které se uskutečnilo 4.8.2010 v Litomyšli kde se umístil na čtvrtém místě rozdílem jednoho bodu od třetího v pořadí.

     Na konci dubna jsme uspořádali v našem zařízení pálení čarodějnic na které byli pozváni všichni členi i s rodinnými příslušníky. Akce se v celku zdařila. Následovala další akce a to kdy jsme vymalovali klubovnu a nechali zasklít rozbité okno v kuchyňce, toto provedl př. Brabec. Dále bylo provedeno zazdění okna na dřevníku ( př. Štylárek, Tureček, Předínský ), přitažení dřevěného podhledu a jeho nátěr provedli př. Tureček, Uřičář, Brabec, Březovský, Homola, Předínský, Vítek.

     Potom následovalo ne příliš pro nás dobré období, kdy nás nejprve opustil dlouholetý chovatel a registrátor př. Jaroslav Veselý. Za krátkou dobu se s námi rozloučil náš člen předseda revizní komise př. Miloš Seifert. ČEST JEJICH PAMÁTCE. Museli jsme svolat členskou chůzi ohledně doplnění předsedy revizní komise. Jednohlasně byl zvolen př. Leoš Nezval.

     Potom již začala naše hlavní činnost a to výstavy. Začali jsme výstavou ve Velké nad Veličkou kde vystavovali a ocenění získali př. Grombiřík , Štylárek, Škromach (ČC), Kmenta, Předínský, Štylárek Tomáš, Stávek na králíky, na drůbež získali př. Jüstel a př. Vlasák (ČC) Brabec. Následovala výstava OV v Kyjově které se zúčastnili př. Štylárek Mira (ČC), Štylárek Tomáš MCH. (ČC), + pohár, Kmenta, Stávek (ČC), Brabec, Předínský (ČC) na králíky, drůbež vystavovali př. Jüstel (ČC), Brabec ( 2x ČC)), Vlasák (ČC), Uřičář. Potom již následovala Okresní výstava mladé drůbeže a králíků v Hroznové Lhotě. Tam vystavovali př. Březovský, Štylárek Mira(ČC), Vítek(ČC), Škromach, Předínský, Štylárek Tomáš(ČC) na králíky, drůbež vystavili př. Brabec (2x ČC ), Vlasák (ČC), Uřičář. Po této výstavě již následovala Národní výstava mladých králíků a drůbeže v Uherčicích. Tam vystavili tito př. Předínský, Březovský, Vítek (ČC), Stávek, Kmenta, Škromach, Štylárek Mira a Tomáš drůbež pak př. Brabec a Jüstel (získal pohár na nejlepšího kohouta Vlašky). Po této výstavě jsme zavítali na výstavu k našim slovenským přátelům do Príetrže. Tam vystavovali tito chovatelé př. Březovský, Štylárek Mira a Tomáš, Vítek, Škromach, Předínský a Stávek králíky a drůbež vystavili př. Jüstel a Brabec. Čestné ceny přivezli př. Vítek, Škromach, Štylárek Tomáš, Stávek, Brabec a Jüstel. Po této výstavě byla kratičká přestávka před naší místní výstavou. V této přestávce byla opravena betonová podlaha před klubovnou, tuto udělali př. Opavský a Čachotský.

     Potom již byla zmiňovaná naše místní výstava. Počasí bylo při posuzování velmi dobré , ale při samotné výstavě v sobotu ještě ušlo ale zato v neděli pršelo až do odpoledne. Potom přestalo a výstava se docela povedla až do vydávání zvířat kdy opět začalo pršet. Na naší výstavě bylo vystaveno 135ks králíků, 24 voliér drůbeže a 90ks holubů. Ocenění získali tito chovatelé. Na králíky (ČC) př. Březovský, Štylárek Mira, Kmenta(2xČC), Vítek, Škromach(2xČC), Štylárek Tomáš, Stávek a Předínský který získal i putovní pohár předsedy na nejlépe oceněnou kolekci králíků a tím pádem se stal i celkovým vítězem výstavy v oboru králík. Drůbež vystavovali a ocenění získali př. Vítek( ČC2x), Vlasák(ČC). Naši holubáři př. Opavský, Nezval a Tomšej všichni získali Čestné ceny. Současně s naší výstavou proběhla i meziokresní výstava v slovenských Gbelích. Tam vystavili vybraní chovatelé okresní odbornou komisí. Byli to v oboru králík př. Stávek, Předínský, Štylárek Mira a Tomáš (MCH), a př. Škromach. Za obor drůbež vystavovali př. Jüstel, Brabec a Vlasák. Čestné ceny obdrželi př. Škromach, Předínský a Tomáš Štylárek.

     Po těchto výstavách následovala Slovácká výstava samců a místní výstava v Dubňanech. Ve Slovácké vystavovali př. Březovský, Stávek, Štylárek Mira a Tomáš a Patrik Kmenta. Na místní výstavě vystavili ti samí chovatelé. Ocenění ve Slovácké samců získali ČC př. Březovský,Štylárek Mira, Kmenta, a v místní výstavě ČC získali př. Březovský a Štylárek M. V místní výstavě vystavili i naši drůbežáři a to př. Vítek, Jüstel, Brabec, Uřičář. Čestnou cenu získal př. Vítek. Jako další výstava byla meziokresní výstava v Hodoníně kde bylo vystaveno 736 králíků, 293 voliér drůbeže,111 voliér holubů a 425 holubů v klecích. Čestné ceny získali př. Štylárek Mira, Škromach a na drůbež ČC př. Jüstel, Vlasák, na holubi ČC získal př. Nezval a na speciální výstavě Moravských bagdet získali ČC př. Tomšej, a př. Opavský pohár na nejlépe oceněný holub Moravské bagdety. Tato výstava proběhla mezi šesti okresy a to jmenovitě okr. Brno, Hodonín, Znojmo, Vyškov, Břeclav a Blansko. Okres Hodonín se umístil na druhém místě. Mimo tuto soutěž proběhla také soutěž mezi ZO okresu Hodonín tady jsme se umístili v oboru králík jako pátí, v oboru drůbež jako třetí a v oboru holub na druhém místě. Na další výstavě Moravskoslezské v Přerově vystavovali tito naši chovatelé př. Štylárek Mira a Tomáš, Stávek, Kmenta, Škromach za holubáře př. Nezval který získal čestnou cenu. Mimo tyto soutěže ještě proběhli speciální výstavy králíků kterých se účastnili : ve Velkých Pavlovicích př. Škromach získal ČC na samici Činčila malá , v Kolíně př. Vítek získal Šampionku na MBms a př. Březovský se účastnil na speciálce v Týništi.

     Během roku se do naší ZO přihlásili dva nový členi jmenovitě slečna Monika Hodáňova a Vítek Solařík. Výbor neměl námitek a proto tito dva již zaplatili členské příspěvky,na rok 2011 a žádají členskou schůzi o potvrzení jejich přijetí. V závěru roku 2010 jsme taky uspořádali posezení v naší klubovně na rozloučení s uběhnutým chovatelským rokem. Akce se velmi zdařila a všichni přítomni se dobře pobavili. A na závěr bych chtěl poděkovat OÚ v Rohatci za poskytnutou finanční pomoc a vstřícný přístup k naší základní organizaci. Do dalšího chovatelského roku Vám všem chci popřát mnoho úspěchů a radosti z dosažených výsledků v chovatelství.

                                                                                                       Děkuji za pozornost.

                                                                                                                                                              (Petr Předinský)      

 
Zpráva o činnosti ZO ČSCH Rohatec za rok 2009
 
 
     Vážení přátelé,
             dovolte abych přivítal všechny naše členy a hosty na naší výroční schůzi a zhodnotil naši práci za uplynulí rok 2009. Našim největším posláním je zájmová a odborná činnost v chovatelství drobného zvířectva ať už králíků, holubů, drůbeže a nebo exotů. Rád bych vám podal trochu podrobnější obraz o našem životě v minulém roce.
 
     Naše organizace má 26 členů. I přes to že činnost ukončili naši mnohaletí chovatelé př. Štylárek Josef a př. Hrabovský Rudolf. Za jejich práci pro ZO jim patří poděkovat. Ani tak se počet členů nezměnil, protože do ZO vstoupili naši mladí chovatelé př. Štylárek Tomáš a Patrik Kmenta. Tak je nás opět 26. Scházeli jsme se celkem pravidelně a to na 10 výborových a 2 členských schůzích. Mimo to byla 14.března výroční členská schůze a 17. září byla svolána mimořádná schůze
kvůli Evropské výstavě v Nitře. O tom ještě bude řeč.
 
     Výborové schůze se do října scházeli každý první pátek v měsíci a po domluvě se výborové schůze přesunuli sice zase na první pátek v měsíci, ale v lichém týdnu aby se mohli účastnit všichni členové výboru. Na výborových schůzích se taky účastnili podle zájmu i ostatní naši členové. Mám za to, že obsahově naše sezení bylo přínosem pro ZO.
 
     Před výroční členskou schůzí jsme uspořádali první chovatelskou zabijačku, která se nám podle mě povedla. Byli pozvány i manželky a v družném posezení jsme se dobře pobavili, a co víc taky si pochutnali na skvělém pohoštění. Jenom mě mrzí, že ani na takovou akci se nesejdeme všichni. Před prvním májem výbor pořádal v našem areálu posezení u ohně s pálením čarodějnic. Opět jsme se nesešli všichni.
 
     V květnu se konal aktiv předsedů ve Vnorovech. Kvůli zaneprázdnění našeho předsedy se aktivu účastnil místopředseda př. Vítek a spolu sním i př. Vlasák. Jejich účast se ukázala jako velmi dobrá. Neboť po mnoho roků se nedalo pohnout s propozicemi výstav, kterých se účastnili mladí chovatelé a ti sbírali body do soutěže a ostatní organizace, které mladé chovatele neměli, neměli šanci se jim bodově vyrovnat. Toto se na návrh našich zástupců na aktivu změnilo a tyto kritéria byly upraveny. Již v květnu se naši mladí chovatelé účastnili soutěže mladých chovatelů a na to, že soutěžili vůbec poprvé, se velmi dobře umýstnili. Na návrh výboru bylo uděleno našim členům ocenění od ÚV ČSCH I,II a III stupně. Oceněným výbor blahopřeje.
 
     V průběhu roku se provádělo očkování na mixomatozu a mor podle požadavků členů. Tato činnost byla podporována dotací, která byla ZO poskytnuta od Obecního úřadu. Za tuto podporu jim patří naše poděkování. Naše ZO v roce 2008 byla vyhodnocena jako nejlepší na okrese Hodonín a to ve všech odbornostech. (hodnocení se provádí zpětně)
 
     Od měsíce června již začala hlavní činnost pro naše chovatele, a to výstavy. Začali jsme ve Velké nad Veličkou a potom už následoval Kyjov, Hr. Lhota, Lužice výstava u našich přátel na Slovensku v Prietrži a naše místní výstava.
 
     Všichni naši chovatelé neudělali ZO Rohatec ostudu. Získali mnoho čestných ocenění. U naší výstavy bych se trošku pozastavil. Rád bych poděkoval všem kdo se účastnili stavění výstavních klecí, těm kdo se účastnili přebírání zvířat, těm co nosili a pomáhali zapisovat u posuzovatelů celou noc hlídali výstaviště a vůbec se starali o zdárný chod celé výstavy, včetně tomboly. Tady bych chtěl poděkovat všem sponzorům a zvláště př. Křenovi jako hlavnímu sponzoru za dary do naší tomboly.
 
     Po naší výstavě následovala Okresní výstava v Hodoníně tady znovu rohatečtí chovatelé uspěli. V oboru králík porazili naši chovatelé všechny chovatele z okresu Hodonín. I naši drůbežáři se velmi dobře umístili, když obsadili druhé místo i naši holubáři se ukázali jako velmi dobří chovatelé.
 
     Potom již následovala Evropská výstava v Nitře. Tam vystavovalo deset rohateckých chovatelů. Ani tam jsme se neztratily. Neboť se přivezly čtyři čestné ceny a jeden titul Evropského šampiona. Tady bych rád opět chtěl poděkovat Obecnímu úřadu, který nám na naši žádost poskytl finanční příspěvek na reprezentaci ZO Rohatec a taktéž na reprezentaci naší obce. (Další zhodnocení podají vedoucí oborů ve svých zprávách).
 
     Následovala výstava v Přerově . Tato byla obeslána pěti našimi chovateli. Opět úspěšně. Tím byla ukončena výstavní činnost .Ale naši někteří členi pokračovali na klubových výstavách jak holubů tak i králíků.
 
     Co se týká kulturní činnosti, byl uspořádán zájezd na evropskou výstavu (spolu se ZO Hodonín) udělala se zabijačka, pálení čarodějnic, byl zájezd na termální koupaliště a nakonec roku přátelské posezení na klubovně.
 
 (Petr Předinský)